Verbetering en vereenvoudiging

Veel ondernemingen hebben een IT omgeving die in de loop der jaren complexer, duurder en onoverzichtelijker is geworden. Dit terwijl een acceptabel kostenniveau, kwalitatief goede dienstverlening en een snelle Time to Market juist vragen om eenvoudig aan te passen processen en IT.

 

Uw klanten goed bedienen én tegelijkertijd kosten reduceren
Dat kan op verschillende manieren worden gedaan. Bijvoorbeeld door:

 • vereenvoudiging van productformules
 • automatisering van handmatig werk
 • het “slimmer” inrichten van processen
 • betere self care mogelijkheden voor de klant

Vereenvoudiging, het centraal stellen van de klant én een beter gebruik van automatisering zijn de sleutelwoorden. Verder zijn niet efficiënte processen en IT vaak een erfenis uit het verleden en wordt er vanuit een vaste routine gewerkt. Premium medewerkers zijn onafhankelijk en hebben veel kennis over hoe andere bedrijven door het slim inrichten van processen en IT kostenreductie én verhoogde klanttevredenheid hebben bereikt.

Vereenvoudiging van het IT landschap
Vooral bij incrementeel ontwikkelde IT kan er veel te winnen zijn met rationalisatie. Aandachtspunten liggen vaak in de Time to Market voor nieuwe producten, in de kwaliteit van de procesondersteuning en in de Total Cost of Ownership.
Een analyse kan aangeven of vereenvoudiging van het IT-landschap zinvol is en in welke richting de oplossing gevonden kan worden. Premium heeft hiervoor een op Agile wijze gebaseerde methodiek ontwikkeld. Daarbij wordt er vanuit een TimeBox, in intensief contact met verschillende stakeholders, naar alle relevante aspecten gekeken. Denk hierbij aan processen, producten, en IT. Door deze onderwerpen in onderlinge samenhang te beschouwen brengt dit vroegtijdig en meer volledig risico’s aan het licht. Hierdoor wordt voorkomen dat er in vervolgfases onverwachte gebeurtenissen optreden die tot discussies, rework en vertraging leiden.

Ondanks complexe IT, klantafspraken nakomen en geen omzet missen
IT-ketens kunnen zeer complex en vaak weinig transparant zijn. Hoe weet u bijvoorbeeld zeker dat u klanten niet al jarenlang diensten levert zonder hen te factureren ? Of dat orders van klanten niet ergens uitvallen in het proces ? Niet altijd is er voldoende overzicht over de hele keten om de kwaliteit van de keten op dergelijke aspecten te kunnen beoordelen.
Premium heeft veel ervaring met het “doormeten” van complexe IT-ketens en heeft daarvoor tooling ontwikkeld die in staat is om over vele databronnen heen de consistentie van de gegevensverwerking te meten. Op basis van deze tooling én door het juist kiezen van de controlepunten kunnen we uw proces doorlichten op een juiste werking. Wij kunnen dit eenmalig voor u doen, maar wij kunnen ook de dienst leveren om deze meting regulier uit te voeren.

Klanten hoeven geen last te ondervinden bij de migratie naar nieuwe IT

Als u over gaat naar een nieuwe IT-omgeving is een gecontroleerde datamigratie zeer van belang. Dat lijkt makkelijker dan het is.

 • Er kan sprake zijn van gegevensvervuiling in uw bestaande omgeving.
 • De nieuwe IT-omgeving kan andere eisen stellen aan de manier waarop gegevens zijn gedefinieerd dan dat dat in de oude omgeving het geval is.
 • Er kunnen gegevens nodig zijn, die in de oude omgeving niet zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan “leeftijd” of “telefoonnummer”.
 • Het kan zijn dat er voor de nieuwe omgeving formule beslissingen zijn genomen om bijvoorbeeld verouderde producten niet meer te ondersteunen, terwijl daar nog wel klanten voor zijn. Deze klantengroep moet worden geïdentificeerd en er moet worden besloten wat met deze klanten te doen.

Dit zijn maar enkele punten waar bij datamigraties rekening mee moet worden gehouden. Premium heeft én de expertise én de tooling om complexe datamigraties op een beheerste manier uit te voeren. Wij hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak, waarbij in de migratievoorbereiding met proefmigraties steeds nieuwe probleempunten worden geïdentificeerd en worden opgelost. Hierdoor wordt in elke stap van de voorbereiding de kwaliteit van het migratieproces verhoogd. Wij hebben dit gedaan in omgevingen met miljoenen klanten en met een grote verscheidenheid aan diensten.

Hoe kan Premium helpen?
Premium’s externe, frisse en deskundige blik helpt bij het identificeren van verbeteringen en vereenvoudigingen. In nauwe samenwerking met u, de klant, vinden wij realistische mogelijkheden. Naast de inhoudelijke kennis van de Premium medewerkers wordt dan ook onze wijze van samenwerking met onze klanten erg gewaardeerd.

Premium heeft een track record in vereenvoudiging van complexe processen en IT. Wij helpen u bij het implementeren van de mogelijkheden die we samen met u vinden, waarbij we een scherp oog houden op de “benefits” die we willen verzilveren. Ook hier blijkt de nauwe samenwerking met de klant onze sleutel tot succes.

Bij IT vereenvoudiging kunnen migraties van grote hoeveelheden data (denk aan klantgegevens, productgegevens, tarieven, contracten) nodig zijn. Premium heeft zowel de expertise als de tooling om dergelijke migraties op een beheersbare en transparante wijze uit te voeren.

Deze expertise en tooling kan ook worden gebruikt om bestaande ketens kwalitatief door te lichten. Met onze Revenue Assurance metingen hebben wij bij onze klanten al voor miljoenen Euro’s aan niet gefactureerde omzet geïdentificeerd.

Nieuwsgierig?
Welk passend resultaat wilt u bereiken met uw innovatie? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Productinnovatie

Tussen de eerste uitzendingen van de zwart-wit TV en de kleuren TV zat 18 jaar. Een doorlooptijd die in schril contrast staat met de huidige razendsnelle technologische innovaties. Vanuit een concurrentie-oogpunt wordt de beschikbare “Time to Market” zo steeds korter.

 

Het introduceren van een nieuw product (of een nieuwe dienst) kan impact hebben op uw processen en IT
Bij het introduceren van een nieuw product komt heel wat kijken. Zeker als de vernieuwende producten erg afwijken van uw huidige producten. Ons advies is: denk vanuit de klant. Beschrijf de gehele klantreis: vanaf het oriënteren, kopen, de service, factureren tot met de wijze waarop de klant weer afscheid kan nemen van de dienst. Leg deze klantreis vast in een blauwdruk. Beschrijf in deze blauwdruk op welke wijze de klant wordt geholpen tijdens zijn klantreis, welk kanaal hij kan gebruiken, welke IT ondersteuning daarvoor nodig is, etc. Gebruik deze blauwdruk in gesprekken en workshops met zowel uw eigen organisatie, (nieuwe) business partners en (nieuwe) leveranciers. Zo ontstaat een samenhangend verhaal dat niet alleen beschrijft welk product u gaat aanbieden maar ook hoe u dit gaat doen en wat dit betekent voor uw organisatie, uw partners en voor uw processen en uw IT.

Inspanningen zijn groot voordat een product gelanceerd kan worden. Er is toch winst te halen op “Time to Market”
Het kan zijn dat er voor een 100% implementatie, grote IT inspanningen nodig zijn. Bijvoorbeeld om processen te ondersteunen die er nu nog niet zijn, of om nieuwe interfaces te maken naar derde partijen. Maar de huidige noodzaak tot een korte Time to Market en de snel veranderende omgeving verhouden zich niet meer tot lange realisatietrajecten.
Ons advies is om projecten altijd te laten onderzoeken wat de mogelijkheden voor fasering zijn. Bij “Agile” ontwikkeling is een gefaseerde aanpak inherent aan de methode. Maar ook bij traditionele ontwikkeling moet er aandacht zijn voor de mogelijkheid tot gefaseerde oplevering. Dat betekent dat de primaire focus ligt op de introductie van de dienst, met acceptabele eerste functionaliteit en ondersteuning. Functionaliteit en ondersteuning die daarna kunnen worden uitgebouwd. Om tot een werkbare en door iedereen begrepen fasering te komen is een nauwe interactie tussen de Product Management organisatie, de IT organisatie en andere stakeholders nodig.

Soms betekent een nieuwe product of dienst ook nieuwe IT
Vanuit Premium komen we veel situaties tegen waarin de IT de resultante is van soms tientallen jaren incrementeel en vaak productgericht ontwikkelen. Dat veroorzaakt een gebrek aan flexibiliteit en aanpasbaarheid, hoge beheerkosten en een niet optimale proces- en productondersteuning. Dan kan het goed zijn om na te denken of er niet een andere route moet worden ingeslagen dan doorgaan met de bestaande IT. Dit is echter niet zonder risico en vraagt om een heel expliciete en doordachte afweging. Premium kan u helpen met bijvoorbeeld een Quick Scan, die antwoord geeft op de vraag of het toepassen van standaard software of het gebruik van Application Service Provider (ASP) diensten in uw specifieke geval de juiste keuze is. Daarbij kennen wij ook veel standaard software die in de markt te koop is. Is dat antwoord positief, dan kunnen wij u helpen bij een onafhankelijke pakketselectie.

Bij introductie van nieuwe producten en diensten, zal de organisatie meegenomen moeten worden
Vaak een vergeten onderdeel. Uw serviceapparaat moet na de introductie in staat zijn om vragen van uw klanten over het product te beantwoorden. De gerealiseerde IT moet na het project in beheer genomen worden. Het is daarom belangrijk dat alle stakeholders vroegtijdig in kaart worden gebracht, tezamen met hun rollen en belangen. Zodat de stakeholders tijdig kunnen aangeven onder welke randvoorwaarden zij hun werk goed kunnen doen nadat het product is geïntroduceerd. Randvoorwaarden die dan aan het project meegegeven worden. Wat goed werkt, is de aanstelling van enthousiaste part time “liaison officers”, als verbinding tussen een afdeling en een project.
Ook is het belangrijk om de stakeholders mee te nemen in de projectbesturing. Dat kan via een Stuurgroep, of (bij Agile) via de Sprint Review Meetings. Laagdrempelige communicatie als zeepkistsessies vergroten de betrokkenheid van de organisatie.

Hoe kan Premium helpen?
Premium ondersteunt bedrijven bij het doorvoeren van de IT-vernieuwing die nodig is voor het realiseren van nieuwe producten en diensten. Wij kijken daarbij naar de hele keten, zoals de verkoop/ordering, levering, facturatie, incasso en klantenservice. Onze pragmatische aanpak is gericht op een goede balans tussen kwaliteit en Time to Market.

Medewerkers van Premium overzien de hele keten en hebben bijna zonder uitzondering meer dan 10 jaar ervaring met de introductie van nieuwe diensten in hoog competitieve omgevingen. Dit vanuit zowel traditionele als op Agile/Scrum gebaseerde ontwikkelomgevingen.

Premium gaat voor een oplossing die end-to-end werkt en die uiteindelijk geborgd is in uw organisatie. Premium medewerkers werken samen met uw team en schakelen met interne en externe partijen. Oog voor detail én het brede perspectief stelt de Premium medewerkers in staat om blinde vlekken en mogelijke issues snel te identificeren en werkzame oplossingen hiervoor aan te dragen; …. ook als deze buiten het “eigen tuintje” liggen. Innoveren is en blijft een teamspel.

Premium heeft geen belang bij een specifieke oplossing of leverancier. Daardoor kunnen wij in alle gevallen een onafhankelijk advies geven. En altijd staat voor ons de juiste oplossing voor uw business doelstellingen centraal.

Nieuwsgierig?
Welk passend resultaat wilt u bereiken met uw innovatie? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Internet of Things

IoT schept kansen voor bestaande bedrijven en nieuwe toetreders. Het introduceren van een IoT dienst betekent keuzes maken. Hoe ziet de dienst er uit? Welk verdienmodel passen we toe? Hoe kiezen we de passende techniek en hoe knopen we de componenten aan elkaar? Wat betekent deze nieuwe dienstverlening voor mijn organisatie en met welke bedrijven moet ik samenwerken?

Deskundig en onafhankelijk advies is de sleutel voor de succesvolle introductie van uw IoT dienst. Advies dat start bij uw dienst en de behoefte van uw klant. Deze zijn leidend in de technische uitwerking die wordt vastgelegd in de IoT Blauwdruk. Een helder en onafhankelijk advies ten aanzien van zowel de techniek als de benodigde partijen voor de realisatie van de oplossing; een IoT dienst bestaat immers uit meerdere componenten zoals devices, netwerken, platformen en applicaties. Een adviseur die u ondersteunt bij de integratie van deze componenten en het kiezen van de juiste partijen voor de realisatie; die uw organisatie begeleidt bij de benodigde vervolgstappen voor de succesvolle introductie van uw dienst.

Premium Business Consultants ondersteunt al sinds 1999 bedrijven bij het introduceren van nieuwe diensten op het gebied van IoT, Telecom en Finance. Premium volgt de ontwikkelingen rondom IoT op de voet en valideert deze in het Premium IoT Inspiratie Lab. Wij kennen de marktpartijen, begrijpen de technologie en de onderliggende standaarden. Uit eigen ervaring weten we dat het creëren van IoT-diensten veel energie los maakt bij zowel onze collega’s als bij onze klanten.

wordleiot

Waarmee kan Premium u helpen?

Premium ondersteunt u desgewenst in elke fase van uw IoT project. Enkele voorbeelden:

 • Workshops voor het identificeren van kansrijke IoT diensten die aansluiten op uw huidige dienstverlening;
 • Opstellen van de blauwdruk van uw IoT dienst waarin we de componenten van uw IoT dienst vastleggen;
 • Opstellen van uw IoT Business Case
 • Selecteren van leveranciers en technologieën voor de realisatie van uw IoT dienst (devices, netwerk, platform, applicaties, etc.)
 • Begeleiden van Demo’s en Pilots
 • Begeleiden van de uitrol van de dienst
 • Begeleiden van de transformatie van uw bedrijf naar een “IoT dienstverlener”

Onafhankelijk

Premium is een onafhankelijke organisatie en kan daarmee op elk punt vrij adviseren, zonder aan een oplossing of leverancier gebonden te zijn.

Inspiratie Lab

Premium heeft voor IoT een eigen inspiratielab. Deze gebruiken we om zelf ervaring op te doen met IoT. Daarnaast nodigen we partners en klanten uit om op basis van onze prototypes verder geïnspireerd te raken over mogelijke IoT diensten.

IoT Academy

Premium werkt samen met de IoT Academy. De IoT Academy is een Stichting die zich als doel stelt om bij te dragen aan innovatie in Nederland door het stimuleren van Internet of Things. De Stichting werkt nauw samen met zijn partners en de developer community.

logo Internet of Things Academy

In samenwerking met de IoT Academy heeft Premium IoT whitepapers geschreven:

Meer weten?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we graag uw IoT plannen en bespreken we samen waar wij waarde kunnen toevoegen. Stuur ons een mail of bel ons op 020 ‑ 717 39 77.

Data Management

Met Data Management creëert u overzicht welke data waar ontstaat, hoe die transformeert en weer terecht komt in rapportages waarop besluiten genomen worden. U zorgt ervoor dat de life-cycle van uw data duidelijk wordt, wanneer data geaggregeerd kan worden en wanneer archivering/verwijdering kan plaatsvinden. Wordt u geconfronteerd met de noodzaak tot een data verhuizing, bijvoorbeeld over naar een nieuw ERP systeem, of bij het opruimen van de IT-legacy systemen, kom dan met ons praten.

Onze aanpak

 1. Maturity Scan
 2. Value Quest
 3. Profit Plan
 4. Implementatie van Profit Plan
 5. Profit Check

Wij voeren eerst een scan uit om het Data Management Maturity niveau van uw bedrijf te bepalen. Daarbij komt naar boven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Wij kijken vervolgens samen bij welke van deze verbeteringen de meeste winsten te behalen zijn voor uw bedrijf. Vervolgens maken we een plan om deze winsten te incasseren. Dit plan gaan we ten slotte samen met u implementeren en we zorgen dat de verwachte verbeteringen ook gemeten worden.

Data Management Maturity Scan

De basis is de scan. We gebruiken hierbij het DAMA-DMBOK2 Framework van The Data Management Association. Samen bepalen we de relevante stakeholders en nemen onze geprepareerde vragenlijst door.

Hieruit komt het snapshot met het data maturity level van uw bedrijf.

Value Quest en Profit Plan

Tegen welke problemen loopt u aan doordat het datamanagement (nog) niet goed geregeld is. Welke kosten ontstaan daardoor? Welke extra sales wordt daardoor onmogelijk gemaakt. We zetten deze issues op een rij en schatten ze af op Euro’s. Hiermee wordt duidelijk welke issues de meeste spoed hebben. Hieruit volgt het plan om het voordeel te gaan realiseren. We gaan dat plan uitvoeren en controleren dat de voordelen ook gehaald worden.

Nieuwsgierig?

Welk passend Data Management resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 ‑ 717 39 77.

Data Science

Wij kunnen u helpen een voorspellend algoritme te ontwikkelen. Daarmee kunnen de eenduidige gevallen waar uw afdeling mee belast wordt automatisch afgehandeld worden. Alleen de uitdagende gevallen houden uw experts nog bezig.

Onze aanpak

 1. Proces analyse
 2. Verzamelen basisdata met gekozen opties
 3. Inleren algoritme
 4. Aanpassen procesflow
 5. Controleer en stuur algoritme regelmatig bij

Wij kijken eerst naar uw bestaande proces en bepalen welke data we nodig hebben om het algoritme mee te voeden en in te leren. We testen daarna hoe het algoritme het doet bij nieuwe cases naast uw huidige afdelingsmedewerkers. Voor die gevallen dat het algoritme bijvoorbeeld 99% juist beoordeelt kan het algoritme het overnemen, de rest loopt regulier door. Gedrag en informatie verandert over tijd. Daarom moet ook regelmatig bijgestuurd worden. Bijvoorbeeld elke 2 weken. Dit kan volledig automatisch.

Voorbeelden waar Data Science ingezet kan worden

U bent actief op de consumentenmarkt en uw klanten zijn niet altijd goede betalers. Het voorspellende deel van data science, oftewel predictive modelling, kan ingezet worden om te voorkomen dat u verkoopt aan beginnende wanbetalers.

Met gegevens over uitval van machines kan mogelijk voor het daadwerkelijk uitvallen van de machine al aangegeven worden wanneer en waarom het zal uitvallen. Met misschien al duidelijk welke component de meest waarschijnlijke oorzaak zal zijn.

Goede voorspellingen zijn te doen op een duidelijke omgeving met veel beschikbare procesdata. Het moet een repetitief proces zijn met voldoende variaties. Het weer en de beurs kunnen al steeds vaker goed voorspeld worden. Wellicht ook gebeurtenissen in uw bedrijf.

Nieuwsgierig?
Welk passend Data Science resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Data Migration

Data migratie is net als gewoon verhuizen. U doet het over het algemeen niet vaak en bouwt daar dus weinig ervaring in op. Daarom neemt u een verhuizer in de hand. Premium heeft al meer dan 10 jaar ervaring als verhuizer van zeer grote hoeveelheden data bij telecomproviders en banken. Tevens hebben we een bewezen aanpak waarmee je de valkuilen kunt vermijden.

Data migratie is maatwerk. De kamerindeling van een nieuw huis is vaak anders dan in het oude huis. Zo is de inrichting van het nieuwe systeem anders dan die van het oude systeem. De data moet dan zo gevormd worden dat die in de nieuwe inrichting past. Heel belangrijk is het dat alles dat mee moet, ook wordt meegenomen en op de juiste plek komt. Dat moet aantoonbaar gebeuren en voldoen aan de compliance regels van de organisatie. Een voorspelbaar migratieproces en resultaat vergt voorbereiding. Deze voorbereiding zal zich terugbetalen in een soepele migratie met weinig verrassingen.

Onze aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook voor data migraties. Premium Data Migration Services volgt een aanpak die wij CIDMA (Controlled Iterative Data Migration Approach) noemen, bestaande uit:

 • Strategiebepaling, scoping en globale planning
 • Het iteratief voorbereiden van alle getimede stappen, wie die uitvoeren en met welke tools
  Deze voorbereiding gebeurt door meerdere malen de volledige data naar een productie-like omgeving te migreren voordat de daadwerkelijke migratie plaatsvindt. De resultaten worden telkens tussen de iteraties gebruikt om verbeteringen aan te brengen aan de data, de tooling, de controles en het draaiboek. Het resultaat van dit alles is een voorspelbare migratie die zonder verrassingen verloopt.
 • Uitvoeren van de finale migratie en acceptatie door de klant
 • Nazorg: Kwaliteitsborging, opschonen en archivering (documentatie tools, legacy systemen)

Wij hebben onze eigen tooling en dashboards die deze aanpak ondersteunen, maar hebben haar ook toegepast met bestaande tooling binnen de organisatie.

Premium Business Consultants stuurt graag het hele traject vanaf het prille begin, maar kan waar nodig en gewenst de klant ook adviseren tijdens de diverse stappen in een Data Migratie die al loopt.

Nieuwsgierig?
Welk passend Data Migratie resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.